HISTORIE VÝZKUMŮ V BŘEZNĚ


Archeologický průzkum probíhal pod vedením RnDr. Ivany Pleinerové CsC.   z Archeologického Ústavu Akademie Věd v Praze od roku 1954.

Od roku 1981 navázaly archeologické experimenty, při nichž byly vybudovány první objekty skanzenu.  


ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Výzkum začal v roce 1954 jako menší záchranná akce, kdy při sesuvech půdy u břehu Ohře docházelo k poškozování pravěkých hrobů a dalších objektů. Práce původně zaměřené na období starší doby bronzové se od roku 1961 ozšířily ve velký systematický výzkum zaměřený především na dobu stěhování národů a období slovanské. Velkoplošné odkryvy byly prováděny do r. 1973, dále pak až do 80. let byly dále odkrývány menší plochy a prováděny sondáže. 

Výzkumem bylo zachycené téměř nepřetržité osídlení této lokality v rozmezí od 5 000 př.n.l do 10. stol.n.l. 

Byly zde také objeveny unikátní nálezy pozůstatků dvou nemegalitických, patrně kultovních objektů z počátku 4. tisíciletí př. n. l., které nemají na našem území obdoby. Větší z nich dosahoval monumentální délky 143,5m a šířky 4m. Byl vymezen dvěma řadami hustě řazených kůlů, na východním konci byla předsíň s vchodem uprostřed. Proti vchodu stál osamocený kůl. Ve vnitřním prostoru stavby se nacházely ve velkých odstupech tři hroby. Dlouhá osa stavby byla orientována přes předsunutý kůl k Blšanskému vrchu, výrazné dominantě krajiny. 

Fotky z archeologického průzkumu v Březně 50.-70. léta


NAVAZUJÍCÍ ARCHEOLOGICKÉ EXPERIMETY

...počátky experimentální archeologie v Československu

První archeologický experiment v Březně (i v celém Československu) proběhl v polsko-československé spolupráci v r. 1975. Jednalo se o experimentální tavbu železa v různých typech hutnických pecí. 

V roce 1981 byl proveden první ze stavebních pokusů. Jednalo se o repliku slovanské polozemnice ze 6. stol. n.l. (obydlí č. 5). Dále byly až do začátku 90. let budovány další stavby a objekty podle nálezů z různých období.

V letech 1982-1984 probíhaly v zimním období experimenty s vytápěním obydlí a v r. 1984 dvou týdenní pokus s obýváním slovanského domu z 9. stol. (dům č. 69) pětičlennou rodinou. 

Do konce 80. let zde probíhaly nejrůznější experimenty - výroba pravěkého plavidla monoxylonu, v zásobní jámě proběhl tříletý pokus s uskladněním obilí, v replice slovanské pece výpaly keramiky a na políčku nejrůznější zemědělské experimenty s orbou a výsevem plodin.  

Fotky z průběhu stavebních i jiných experimentů v Březně z let 1975-1990